AAU Match

Projektsamarbejde: virksomheder

Projektsamarbejde - virksomheder

Hvert semester samarbejder flere tusinde studerende på Aalborg Universitet med virksomheder om projekter. Her på siden kan du finde en række informationer, som vil være relevant for dig som virksomhed, blandt andet i form af parternes forventninger til samarbejdet, faldgrupper, modelaftaler samt tips og opmærksomhedspunkter i forbindelse med aftaler om gennemførsel af studenterprojektet.

Både virksomheden og de studerende forventes at lægge arbejde i projektet og samtidig forventes begge parter at få et læringsmæssigt udbytte af projektsamarbejdet. Virksomheden har mulighed for at få afprøvet en case eller analyseret en problemstilling af studerende med særlige faglige kvalifikationer, mens de studerende får mulighed for at samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemstillinger.

Herunder finder du informationer for virksomheder.

Gå til informationer for studerende

Gå til informationer for vejledere

 • +

  Hvad får virksomheden ud af samarbejdet?

  Aalborg Universitets studerende besidder et højt fagligt niveau, og et projektsamarbejde giver dig:

  • mulighed for at tilføre ekstra ressourcer til løsning af mange typer opgaver
  • frisk input til og nye øjne på aktuelle udfordringer eller skuffeprojekter med potentiale
  • adgang til den nyeste specialiserede viden inden for en lang række relevante områder

  Gennem studenterprojekter i samarbejde med studerende ved Aalborg Universitet, har virksomheder mulighed for få afprøvet en case eller analyseret en problemstilling af studerende med særlige faglige kvalifikationer. Virksomheden har måske en case, som virksomheden ønsker at stille til rådighed for de studerende, eller de studerende har måske en idé til en case, som de gerne vil samarbejde med virksomheden om.

  Virksomheden forventes at stille en virksomhedsvejleder til rådighed for studenterprojektet, som en slags mentor og sparringspartner for de studerende. På den måde opnår virksomheden løbende kendskab til hvad der arbejdes med i projektet og mulighed for at komme med forslag til projektets retning, samt hvilke problemstillinger der behandles. Studenterprojektet udarbejdes typisk over et semester.

  Det er afgørende at casen har relevans for den studerendes studie og fagligt svarer til den studerendes uddannelsesniveau. Samarbejdet mellem virksomhed og studerende har til formål at generere ny viden og gøre det muligt for den studerende at indfri projektmodulets læringsmål.

  Virksomheder, der stiller cases til rådighed for studerende i forbindelse med et projektorienteret forløb, bidrager til at modne de studerende til at arbejde med virkelighedens praktiske problemstillinger. Virksomheder kan på den måde bidrage til at uddanne studerende inden for virksomhedens interesseområde og bidrage til rekrutteringsgrundlaget for fremtidige medarbejdere.

  De studerende har som en del af projektforløbet adgang til laboratorier og faciliteter ved Aalborg Universitet, der indgår som en generel del af de studerende uddannelse. På den måde opnår virksomheden gennem studenterprojektet adgang til at få analyseret og afprøvet systemer, metoder og materiale, som virksomheden måske ikke har adgang til i sin egen forretning. Det bemærkes at der kan være begrænsninger i forhold til software der er licenseret til AAU med henblik på anvendelse af universitets ansatte.

 • +

  Hvad får de studerende ud af samarbejdet?

  På Aalborg Universitet er der stor fokus på at uddanne dygtige studerende, der er kvalificeret til at imødegå fremtidens udfordringer og erhvervslivets efterspørgsel. Aalborg Universitet benytter i sine uddannelser læringsmodellen PBL (Problem Baseret Læring), som bl.a. giver de studerende på Aalborg Universitet mulighed for at:

  • tilegne sig viden og færdigheder selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • arbejde analytisk, tværfagligt. problem- og resultatorienteret
  • samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
  • udvikle deres evner inden for teamwork
  • blive godt klædt på til arbejdsmarkedet

  Et væsentligt bidrag til at kvalificere de studerende sker gennem projektorienteret samarbejde med private og offentlige virksomheder. Studerende ved Aalborg Universitet har typisk på flere niveauer i uddannelsesforløbet mulighed for at gennemføre et projektorienteret forløb i samarbejde med en virksomhed, med henblik på at arbejde med avancerede problemstillinger i en erhvervsmæssig kontekst og tilegne sig fagets praktiske anvendelse i tillæg til den teoretiske anvendelse.

 • +

  Hvad forventer vi af virksomheden?

  For at få mest muligt ud af samarbejdet, forventer vi, at virksomheden stiller en virksomhedsvejleder til rådighed.

  Virksomhedsvejlederen skal have kompetencer inden for det pågældende fagområde. Virksomhedsvejlederens opgaver er at sikre, at målet med forløbet opfyldes i så høj grad som muligt ved at påse, at den studerende

  • beskæftiger sig med en studierelevant problemstilling på et niveau svarende til det semester den studerende befinder sig på. Det skal sikres, at arbejdets art gør det muligt for de studerende at opfylde projektmodulets læringsmål.
  • får støtte og vejledning. Det forventes, at vejlederen bruger rimelig tid ugentligt på vejledning. Det skal dog samtidig pointeres, at den studerende også modtager vejledning fra universitetet, således at det ikke er virksomhedens vejleder, der alene har ansvaret for at vejlede den studerende.

  Det enkelte studienævn kan i tillæg hertil have opstillet særlige forventninger til virksomheden i forbindelse med studenterprojektet.

 • +

  Universitetets rolle

  Aalborg Universitet antager i forbindelse med studenterprojektet en rolle som projektvejleder og er også ansvarlig for eksamination af den studerende, som afslutning på projektforløbet. Det projektorienterede forløb involverer en semester- eller fag-koordinatoren og en projektvejleder, som er ansat ved Aalborg Universitet. Et projektorienteret forløb i samarbejde med en virksomhed skal godkendes af studienævnet inden projektets start.

  Forløbet afsluttes med en individuel, mundtlig eksamen med udgangspunkt i den studerendes projektrapport. Ved eksamen medvirker den studerende, AAU-projektvejlederen, samt censor. Det enkelte studienævn kan beslutte om virksomhedsvejlederen, eller andre relevante virksomhedsrepræsentanter kan medvirke. Eksaminationen foretages af AAU-projektvejlederen, og selve bedømmelsen foregår alene mellem eksaminator og censor.

  Både vejleder og censor (uanset om det er en ekstern censor) er underlagt tavshedspligt om virksomhedens forretningshemmeligheder, jf. Forvaltningen lovens § 27, qua deres virke inden for den offentlige forvaltning.

 • +

  Vilkår for samarbejde

  Projektrapporten er vigtig for den studerende i forhold til at søge job, når den studerende har afsluttet sin uddannelse. Af den årsag bør den studerende i videst muligt omfang frit kunne bruge sin rapport efterfølgende uden restriktioner. Der kan dog være tilfælde, hvor virksomhedens forretningshemmeligheder indgår i rapporten eller hvor rapporten på anden måde centrerer sig omkring virksomhedens kerne aktiviteter, således at en offentliggørelse af rapporten vil kompromittere virksomhedens forretning. I sådanne tilfælde vil man vælge at hemmeligholde rapporten og lukke eksamen for offentligheden.

  De studerende er ikke ansatte ved universitetet og bestemmer derfor selv, hvilke vilkår de vil acceptere i en aftale om gennemførelse af et studenterprojekt. I det omfang at en studerende modtager fortrolige informationer fra virksomheden til brug for udarbejdelse af projektrapporten, er det vigtigt, at den studerende har mulighed for at videregive disse oplysninger til vejlederen ved universitetet, i det omfang det er nødvendigt for at drøfte projektets fremdrift og problemstillinger. Samme gør sig gældende i forhold muligheden for at dele projektrapporten med censor, for at den studerende kan gennemføre eksamen.

  Hvis virksomheden vurderer at der er behov for en aftale om studenterprojektets gennemførelse, findes der på Aalborg Universitets hjemmeside en aftaleskabelon til brug for studenterprojekter, som er forhåndsgodkendt af universitetet og derfor med fordel kan benyttes i forbindelse med studenterprojekter. Ved brug af standardaftalen sikres desuden en hurtig proces for virksomheden og den studerende. Der findes 2 aftale-skabeloner på linket som er beskrevet nedenfor:

  • Hemmeligholdelsesaftale om studenterprojekt: Virksomhederne bidrager i mange tilfælde med interessante problemstillinger, produktspecifikationer, data, strategier samt oplysninger om marked og økonomi. Mange ønsker sådanne oplysninger hemmeligholdt. Med det formål at sikre en hemmeligholdelsesforpligtelse i forhold til forretningshemmeligheder, der videregives fra virksomheden til den studerende findes Hemmeligholdelsesaftale om studenterprojekt – aftalen findes både på dansk og på engelsk.

  • Hemmeligholdelses- og rettighedsaftale om studenterprojekt: Da virksomhederne har bidraget med tid og viden til studenterprojektet forventer virksomhederne sædvanligvis at kunne udnytte de opnåede resultater efterfølgende. De studerende lægger et stort arbejde i projektet og opnår som udgangspunkt selv retten til de resultater, som de frembringer. De fleste studerende vil være indstillet på at virksomheden opnår en fordel i forhold til at kunne udnytte studenterprojektets resultater. I det omfang at parterne ønsker en aftale som både omfatter en hemmeligholdelsesforpligtelse og rettigheder i forbindelse med at udnytte projektets resultater kan Hemmeligholdelses- og rettighedsaftale om studenterprojekt benyttes - aftalen findes både på dansk og på engelsk.

  Nogle virksomheder foretrækker at bruge sin egen aftale-skabelon i forbindelse med studenterprojekter. Det er i den forbindelse op til de studerende at beslutte om de vil acceptere aftalens vilkår. Dog bør parterne sikre at den studerende kan dele nødvendige oplysninger med vejleder og censor og dermed kan gå til eksamen. Det bemærkes i denne forbindelse at den studerende ikke kan pålægge universitetet forpligtelser i en aftale mellem studerende og virksomhed.

  I særlige tilfælde vil universitet være indstillet på at indgå som part i aftaler om studenterprojekter, hvis det vurderes at være afgørende for virksomheden, at vejleder indgår i aftalen. Virksomheden kan i et sådant tilfælde rette henvendelse til studienævnet, som vil vurdere om universitetet vil indlede forhandlinger om aftalen, ud fra en række forhåndsbestemte kriterier. En sådan aftale vil kræve juridisk kontrol af universitets kontraktenhed og der må påregnes sagsbehandlingstid. Der kan ikke påregnes en opprioritering af studenteraftaler frem for universitets øvrige aktiviteter.

 • +

  Find dit næste projektsamarbejde

  Hvis din virksohed har en problemstilling, som I gerne vil have AAU-studerendes input til, kan du gratis lægge et opslag i AAU Jobbank. Du udfylder opslaget i fem trin.

  I AAU Jobbank kan du også søge efter AAU-studerende til fuldtids- og studiejob samt praktikforløb.

   

  DET GODE Projektopslag

  Der er overordnet to måder, hvorpå I kan samarbejde med en gruppe studerende om et projekt:

  1. I har et konkret problem, som I ønsker en løsning på
  2. I ønsker at samarbejde med studerende, men de må gerne være med til at definere opgaven

  Læs gode råd om det gode projektopslag her.

Download aftaler til studenterprojekter

Download agreements for student projects

SE OGSÅ
Til studerende og vejledere